shqip | english_
 

RENOVIMET  
       
 

DIZAJNI
Çdo gjë fillon me dizajnin

Brenga m ë e madhe për dik ë i cili dëshiron t ë b ë j ë renovimin e objektit/banesës s ë tij është se a është e qart ë për ndërmarrjen e cila e zhvillon punën, çfar ë vizioni ka investitori për banesën e tij. UNI-PROJECT e ka kuptuar mir ë këtë gjë dhe për këtë arsye ka zhvilluar procesin n ë p ë r t ë cilin do ta shoqërojë klientin gjat ë t ë r ë fazës s ë dizajnimit t ë hapësirës s ë objektit; duke filluar nga dizajnimi i konceptit t ë menduar deri tek punimi detal i vizatimeve ne baze t ë të cilave do te kryhen punët.

Ekipi ynë i dizajnimit e ka për detyr ë t ë angazhojë klientin n ë p ë r çdo faz ë t ë dizajnimit t ë hapësirës. Çdo gjë fillon me prezantimin e vizionit t ë klientit, kërkesave, dhe buxhetit t ë përafërt me te cilin mendon t ë kryej ë punën. Çdo faz ë e dizajnimit do t ë përmbushet vetëm atëherë kur t ë përkujdesemi q ë t ë gjitha kërkesat klientit janë p ërmbushur deri në detajet më të vogla.

KOMUNIKIMI
Komunikimi i qartë dhe i vazhdueshëm është çelësi i suksesit

Komunikimi është një ri prej aspekteve kyçe për të pasur sukses një projekt i renovimit.
UNI-PROJECT mban linjë t ë hapur komunikimi e cila përbëhet nga:

· Mbledhjet e rregullta me mbikëqyrësin e punishtes, klientin dhe menaxherin e projektit.
· Komunikimin përmes e-mailit (si mjet mjaft i vlefshëm për komunikime të cilat kanë të bëjnë me konfirmimet e afateve për kryerjen e punëve dhe komunikimeve për qëllime tjera)
· Web faqja jon ë interaktive u mundëson klientëve tanë komunikimi edhe përmes internetit me ne
· Orari ynë fleksibil i punës iu mundësinë klientëve tanë të komunikojnë me ne në çdo kohë

PARALLOGARIA
Është me rëndësi të planifikohet n ë bazë të buxhetit

Në mënyrë që të asistojmë klientin tonë në fazën e buxhetit (nëse kërkohet) ne i ofrojmë zakonisht dy opcione në mënyrë që të ketë mundësinëe të zgjedhurit.

UNI-PROJECT do t ë informoj ë klientin për vlerën e përafërt t ë projektit duke u bazuar n ë parallogarimin e thjesht ë i cili b ë het në bazë të kërkesave t ë klientit dhe vizitës së objektit. Ky parallogarim do t'i ndihmoj ë klientit t ë siguroj ë mjetet financiare para se të filloj ë projekti.Pasiqë këto llogari kryhen në fazë para kryerjes së vizatimeve, vlera e paraqitur është e përafërt. Në momentin kur t ë gjitha vizatimet kryhen, UNI-PROJECT do të japë shifrën e saktë e cila përfshin ë te gjitha aspektet e projektit t ë renovimit n ë detaje.

ZHVILLIMI I PUNËVE
Zotimi ynë për kualitet është primar

UNI-PROJECT ofron kualitet dhe efikasitet duke aplikuar metoda efikase t ë punës, n ë mënyrë q ë renovimi i hapësirës suaj t ë jet ë përvojë e k ënaqshme dhe pozitive.

Klientët do te kenë n ë duart e tyre Orarin e kryerjes s ë punëve nga fillimi deri n ë fund t ë projektit dhe në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi të përcjellin në mënyrë të pavarur progresin në punë si dhe aspektet tjera të projektit.

Klientët gjithashtu do te kenë n ë duart e tyre Planprogramin e Kryerjes s ë secilit aktivitet t ë renovimit si dhe do t ë jen ë t ë kyçur n ë çdo faz ë t ë projektit duke u përkujdesur që t ë gjitha punët finale të kryhen n ë bazë të kërkesave origjinale, përfshirë këtu edhe kualitetin e materialeve.

Ekipi i renovimeve i cili vepron në kuadër të UNI-PROJECT -it është i informuar mirë me të gjitha aspektet e projektit në mënyrë që të gjitha fazat e projektit të kryhen me përpikshmëri. Kjo vlen si për punët të cilat i kryen ndërmarrja jon ë n ë mënyr ë t ë drejtpërdrejtë, ashtu edhe për punët t ë cilat kryhen nga n ë n-kontraktorët eventual.

GARANCIONI I PUNËVE
Ju gjithmonë mund t ë fitoni atë që dëshironi

Në kontratën e cila nënshkruhet për punët renovuese në hapësirën tuaj, ne ofrojmë garancion 2 vjeçar për punët te cilat i kryejmë, duke u përkujdesur kështu që klientët tanë të kenë qetësinë e duhur dhe bindjen se ne ekzistojmë për ju.

UNI-PROJECT është poashtu i siguruar për dëme eventuale të shkaktuara ndaj palës së tretë .

Poashtu, edhe stafi i angazhuar në punë renovuese është i siguruar në rast lëndimesh apo aksidentesh në punë.
 
     
 

dizajni
komunikimi
parallogaria
zhvillimi i punëve
garancioni i punëve

 
     

 


©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara