shqip | english_
Me bagazh të madh të përvojës në lëminë e pastrimit, ju do të siguroheni se Departamenti i Pastrimit i UNI-PROJECT posedon ekspertizën e nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja për secilin nga shërbimet...

...më shumë
Elementi thelbësor për suksesin e çdo ndërmarrjeje ose organizate, është menaxhimi adekuat i hapësirave t ë veprimit dhe mirëmbajtja, sistemi i ngrohjes, ventilimit dhe aklimatizimit s ë tyre , rrjetit i rrymës, etj...

...më shumë

Është me rëndësi për UNI PROJECT të kuptojë vizionin e klientëve. Për performancë efikase, ne kemi ndarë punët në 5 hapa:

* Dizajni
* Komunikimi

* Parallogaria
* Zhvillimi i Punëve
* Garancioni


...më shumë

Ndërmarrja jonë ofron shërbimet e projektimit dhe mbikëqyrjes profesionale t ë punëve ndërtimore t ë objekteve me ndërtim të ulet dhe të lartë. Në kuadër të ndërmarrjes sonë punojnë arkitekte, inxhinier...

...më shumë
PËR SHOQËRINË
UNI PROJECT ka sponzoruar ngjyrosjen e kopshtit Arab për fëmijë në Prishtinë. Ngjyrosja ka zgjatur...
PASTRIMI I XHAMAVE
Ky shërbim është i dedikuar për objekte të cilat kanë fasadë strukturale ose lloj tjetër fasade që ...

©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara