shqip | english_
SHËRBIMI PËR QYTETARË  
       

UNI-PROJECT së shpejti do të plasojë në treg një shërbim të ri “Shërbimi për qytetare” përmes të cilit qytetarëve të Pishtinës ju ofrojmë shërbime teknike të lëmive të ndryshme.

Qytetarët e Prishtinës kanë kërkuar zgjedhje të problemeve teknike në vendbanimet e tyre, dhe UNI-PROJECT është i përkushtuar plotsisht plotësimit të nevpjave të të gjithë klientëve.

Në kuadër të “Shërbimit për Qytëtare“ do të ofrohen shërbimet e mirëmbajtjes dhe pastrimit varësisht nga kërkesa e klientit. Të gjitha intervenimet do të kryhen çdo ditë gjatë orarit tonë të punës nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të mbrëmjes. Pas këtij orari UNI-PROJECT ka menduar poashtu të angazhojë edhe ekipin kujdestar i cili do të jetë në gjendje të intervenoje në raste urgjence jashë orarit. Të gjitha intervenimet do të kryhen gjatë ditës mu në ditën e parë kur pranohet thirrja nga klienti.

Pra tash e tutje qytetaret e Prishtinës do të kenë vend ku mund t'i adresojnë problemet e tyre të natyrës teknike dhe ne do të jemi aty për t'i ndihmuar

Riparimet në shtëpi/banesa

Në kuadër të këtij shërbimi përfshihen gati të gjitha riparimet e mundshme nëper hapësira të ndryshme dhe për të cilat do të mund të përkujdesemi brenda 30 minutave. Për momentin UNI-PROJECT ofron mbi 70 lloje të ndryshme të riparimeve, numër i cili është në rritje të vazhdueshme varësisht nga kërkesat e tregut.

 
  SHËRBIM I RI  
     
 

 
 

 

 
 

Llojet e shërbimeve të cilat ofrohen përmes “Shërbimit për qytëtare” janë:
Uji&Kanalizimi
Mirëmbajtja e rrjetit të rrymës
Zdrukthëtaria
Punë tjera

 
     
     
 

Ju përfitoni nga ky shërbim: koha e intervenimit për çdo shërbim është vetëm 30 minuta!

 
     
 

 

 

 

 

•  Llojet e Shërbimeve :
•  Mirëmbajtja e ujit dhe kanalizimit

  Bateritë e ujit (cesmet)
•  Zëvendësimi i gomave dhe rubinetëve
•  Zëvendësimi i sifonëve të murit
•  Zëvendësimi i baterive automatike
•  Zëvendësimi i baterive të thjeshta
•  Zëvendësimi i sifonëve të vaskës
•  Zëvendësimi i valvoles
•  Zëvendësimi i mikserit të ujit
•  Zëvendësimi i zorrës (gypit) të tushit
•  Zëvendësimi i dorezës së tushit

  Bojleri i ujit
•  Zëvendësimi i bojlerit
•  Zëvendësimi i nxehësit të bojlerit
•  Zëvendësimi i gypit të brinoxit
•  Zëvendësimi i termostatit të bojlerit

  Rezervuari (kazani) i ujit
•  Zëvendësimi i rezervuarëve të ujit montim i ulët dhe i lartë
•  Zëvendësimi i notuesit
•  Zëvendësimi i EK ventilit
•  Zëvendësimi i gypit fleksibil
•  Zëvendësimi i gypit për shpërlarje
•  Nivelizimi i kazanit
•  Zëvendësimi i gomave izoluese dhe kthesave
•  Zëvendësimi i gomës izoluese për gypin dalës
•  Të tjera

  Guaca
•  Montimi i guacës se re
•  Zëvendësimi ose rregullimi I kapakut të guacës
•  Zëvendësimi i gomës për izolim të ujit
•  Zëvendësimi i gomës izoluese përfundi guacës
•  Zëvendësimi i gomës përfundimtare për guacë Baltike
•  Shtangimi i guacës
•  Zëvendësimi i lavamanit

  Debllokimi
•  Debllokimi i guacës
•  Debllokimi i gypit të kanalizimit të tush kabinës
•  Debllokimi i lavamanit
•  Debllokimi i vaskës
•  Të tjera  

  Sifonët
•  Pastrimi i sifonëve
•  Zëvendësimi i gomave të sifonëve
•  Zëvendësimi i sifonëve në
    *vaska
    *lavamanë
•  Zëvendësimi i izolatorëve dhe kthesave
•  Të tjera

  Vërshimet e ujit
•  Mbyllja e ventilit kryesor më të afërt
•  Mbyllja e ventilit kryesor të objektit
•  Të tjera

  Lavatriqja
•  Nivelizimi
•  Pastrimi i filtrit
•  Zëvendësimi i gypit dalës dhe hyrës

  


• 
Mirëmbajtja e rrjetit të rrymës

  Siguresat
•  Zëvendësimi i siguresave shkrirëse
•  Zëvendësimi i siguresave automatike
•  Zëvendësimi i bulonit të siguresës automatike
•  Të tjera

  Fyti i poçit për ndriçim
•  Zëvendësimi i fytit të poçit për ndriçim
•  Zëvendësimi i po ç ave për ndriçim
•  Të tjera

  Ndërprerësi për mur
•  Zëvendësimi i ndërprerësit të murit
•  Zëvendësimi i ndërprerësit të murit OG
•  Zëvendësimi i ndërprerësit të ziles
•  Zëvendësimi i indikatorit për banjë
•  Zëvendësimi i shukos
•  Të tjerë

  Llambat dhe llambadarët
•  Zëvendësimi i kabllos
•  Zëvendësimi i kabllos së ndërprerësit
•  Zëvendësimi i ndërprerësit
•  Montimi (varja) e llambave
•  Montimi (varja) e llambadarëve
•  Të tjera

  Pajisjet elektrike
•  Zëvendësimi i kabllos
•  Zëvendësimi i kabllos së ndërprerësit
•  Zëvendësimi i nxehësit të pajisjeve (shporetit)
•  Të tjera
 

•  Zdrukthëtaria  

  Dyer, dritare dhe elementë tjera
•  Riparime të ndryshme
•  Izolimi
•  Zëvendësimi i bagllamave
•  Zëvendësimi i bagllamave flutur
•  Zëvendësimi i bravës së derës së drurit
•  Të tjera

  Brava
•  Zëvendësimi i bravës për derë të metalit
•  Zëvendësimi i bravës së interfonit
•  Zëvendësimi cilindrit të derës
•  Debllokimi i derës
•  Të tjera

  Dollapët
•  Riparimi i dollapëve
•  Të tjera

•  Punë të ndryshme

  Shpimi
•  Shpime të ndryshme në materiale të ndryshme
•  Të tjera

  Fotografi
•  Montimi i fotografive
•  Të tjera

  Mekanizma të ndryshëm mbyllës
•  Zëvendësimi i mekanizmave mbyllës
•  Debllokimi i mekanizmave mbyllës

 


©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara