shqip | english_
SHËRBIMET  
       
 

PASTRIME
Me bagazh të madh të përvojës në lëminë e pastrimit, ju do të siguroheni se Departamenti i Pastrimit i UNI-PROJECT posedon ekspertizën e nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja për secilin nga shërbimet e pastrimit. Duke filluar nga pastrimi ditor deri tek pastrimi i thellë industrial , pastrimi i tepihëve, dritareve, si dhe shërbime tjera që kanë të bëjnë me këtë fushë, ne ju garantojmë përmbushje të plotë të nevojave dhe kërkesave tuaja.

Departamenti i Pastrimit i UNI-PROJECT-it përkujdeset që ndërtesa juaj të krijoje përshtypje pozitive tek klientët dhe stafi juaj përmes metodave inovative dhe efektive te pastrimit të cilat i praktikojmë .

...më shumë

MIRËMBAJTJA
Elementi thelbësor për suksesin e çdo ndërmarrjeje ose organizate, është menaxhimi adekuat i hapësirave t ë veprimit dhe mirëmbajtja, sistemi i ngrohjes, ventilimit dhe aklimatizimit s ë tyre , rrjetit i rrymës, etj. Për këtë arsye shume institucione, organizata dhe ndërmarrje këtë detyrë ia kanë besuar ndërmarrjes UNI-PROJECT

...më shumë

RENOVIME
Është me rëndësi për UNI PROJECT të kuptojë vizionin e klientëve. Për performancë më efikase, ne kemi ndarë punët në 5 hapa:

* Dizajni
* Komunikimi
* Parallogaria
* Zhvillimi i Punëve Renovuese
* Garancioni për punët e Kryera

...më shumë

PROJEKTIME
Ndërmarrja jonë ofron shërbimet e projektimit dhe mbikëqyrjes profesionale t ë punëve ndërtimore t ë objekteve me ndërtim të ulet dhe të lartë . N ë kuadër të ndërmarrjes sonë punojnë arkitekte, inxhinier ë të elektroteknik ë s dhe makinerisë, t ë cilët kan ë përvojë të gjate në pun ë t ë lëmive përkatëse..

...më shumë

SHËRBIMET E INTEGRUARA
UNI-PROJECT është i përgatitur të krijoj ë dhe zhvilloj ë shërbime të integruara duke iu përshtatur kërkesave të klientit. Kompania jon ë momentalisht është duke i implementuar një numër kontratash me institucionë dhe organizata në të cilat llojet dhe numri i shërbimeve menaxhohen në kuadër të një kontratë të vetme. Pra, për të gjitha këto shërbime ekziston vetëm një pik ë kontakti

...më shumë

 
  Shërbimet Bazë  
     
 

*Pastrimi

 
  *Mirëmbajtja  
 

*Renovime

 
 

*Projektime

 
  *Shërbimet e Integruara  
  *Shërbimi për Qytetarë  
  *Trajnime  
     
 

©2006 UNI PROJECT, +381 38 54 55 92, info@uniproject.org
Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara